Inblickar i specialpedagogik

Folkbildning
Venue riktar fokus mot specialpedagogik. Fem skribenter, som representerar regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, lyfter upp frågor som är angelägna idag 2013.

Tanken bakom publikationen är att skildra ett möte, där olika forskare, med ett uttalat intresse för specialpedagogik, bidrar med såväl kvalitativa som kvantitativa beskrivningar av forskning och erfarenhetsbaserad verksamhet inom området.

Vi tänker oss att dessa forskares olika ingångar i specialpedagogik påminner om betydelsen av att skriva fram och ta del av olika slags beskrivningar som bekräftar eller utmanar vårt samlade vetande.
 

Michael Farrell Evidensbaserat arbete i specialpedagogik

Det är allmänt vedertaget att där bevis finns tillgängliga bör de tas under allvarligt övervägande. Men bevis i sig själva är inte alltid så okomplicerade. De varierar i tillförlitlighet och i anpassning till olika situationer. I föreliggande artikel diskuterar Michael Farrell bevis, eller som det i pedagogiska sammanhang numera kallas, evidens, och därmed sammanhängande praktik inom specialpedagogik och dess konsekvenser för pedagoger/lärare och andra.

 

Catharina Tjernberg Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn

Vi har mycket goda kunskaper om barns läs- och skrivutveckling och hur den kan relateras till språkliga, kognitiva och sociala faktorer. Kunskap finns även om varför en del barn har svårt att tillägna sig skriftspråket. Men trots 20 års forskning som tydligt visar riktningen förefaller den forskningsbaserade kunskapen inom läs- och skrivområdet inte göra några egentliga avtryck i skolpraktiken, skriver Catharina Tjernberg.

 

Christina Wiklund Ordförrådets betydelse för läsning

Vårt samhälle ställer stora och varierade krav på individers språkliga och skriftspråkliga färdigheter. Det är en nödvändighet att ha god språk- läs - och skrivförmåga, att vara litterat. En viktig del i att vara litterat innebär att förstå läst text, skriver Christina Wiklund.

Joacim Ramberg Specialpedagogiska resurser i de svenska gymnasieskolorna: en totalundersökning

Förekomsten och tillgängligheten av specialpedagogiska resurser har undersökts på Sveriges samtliga gymnasieskolor i en aktuell forskningsstudie. Datainsamlingen skedde i januari-mars 2011 och publicerades sommaren 2013. Utöver en nationell beskrivning av specialpedagogiska resurser har olika grupper av skolor jämförts, framförallt kommunala (391 st) och fristående (357 st). Joacim Ramberg sammanfattar den studien.

 

Susanne Severinsson Ungdomar som utmanar skolan - Komplexa sammanhang kräver komplexa lösningar

Synen på ungdomar från social utsatta miljöer styr vad som ses som möjligt och eftersträvansvärt vad gäller deras utbildning. Vi förenklar ofta en komplex problemsituation för att klara av att skapa förståelse av ett visst fenomen och goda intentioner kan skapa hinder för dessa ungdomars skolgång, skriver Susanne Severinsson.